De “Stichting Vrienden van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé” zet zich sinds 1994 in voor ondersteuning van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Doel van de stichting

  • Het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden ten bate van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden.
  • Het bijdragen aan de profilering van de identiteit van dit gymnasium.
  • Het steunen van de activiteiten ten behoeve van dit gymnasium.
  • Het promoten van categoriaal gymnasiaal onderwijs.
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

aangeschaft dankzij de Vrienden
Aangeschaft dankzij de Vrienden. Met de klok mee: borstbeeld van ds. Beyers Naudé, toneellampen in de kantine, verlichte wereldbol, professionele camera, projectie-apparaat, computertafel, banken op het schoolplein.

Bestuur

Dick Bijlsma
Dirk-Jan Dekker
Pieter Duijff (voorzitter)
Mascha Kattouw (penningmeester)
Aelwyn Soepboer (secretaris)

Hoofdlijnen beleidsplan

– Financieel ondersteunen van algemeen vormende activiteiten op het gebied van culturele uitingen;
– Door middel van financiële ondersteuning verdieping geven aan het gymnasiumonderwijs op de school;
– Financiële middelen op welke wijze dan ook genereren ter uitvoering van de doelstelling van de Stichting;
– Het mogelijk maken van realisering van voorzieningen ten bate van het gymnasiumonderwijs op de school.

Beloningsbeleid

Overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de statuten van de Stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Steunt u de Vrienden ook?

Als u de Vrienden wilt steunen, kan dat door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL42 INGB 0000347300 t.n.v. Stichting Vrienden van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Meer informatie vindt u in deze brief.​​​​ N.B. Als uw kind het onderwijsprogramma aan Beyers Naudé afrondt of beëindigt, wordt de doorlopende machtiging niet automatisch gestopt.

Documenten

Statuten
Jaarrekening 2022
Actueel beleidsplan